Barnombudsmannens remissvar om ny skollag

Jag klickade mig in på BO:s sida för en bra stund sen, och fastnade där ;)

Jag har läst deras remissvar om förslaget till ny skollag, mycket intressant.

Det är mycket att läsa, så för er som inte orkar har jag klippt ut de delar som jag fann extra intressant ;)

Här är länke till BO:s blogg ;) *visslar*
En skola för alla

Och länken till remissvaret
Den finns även som remissvar.pdf2.5 Behörighetsregler för rektorer och förskolechefer


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att bara den som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt ska få anställas som rektor eller förskolechef. Vi anser att rektorer och förskolechefer även ska ha specialpedagogisk insikt eftersom rektorn fattar viktiga beslut om särskilt stöd till elever såsom åtgärdsprogram, och behöver ha särskild kompetens om till exempel barn med funktionsnedsättningar och deras särskilda behov.

MYCKET BRA!!!!!


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Varje barn har enligt barnkonventionens artikel 6 rätt till liv och utveckling. Artikel 29 framhåller att utbildningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter, även när det gäller sådant som barnet har en speciell talang för.

Även elever som lätt når kunskapskraven eller som är särskilt duktiga inom något område har därför med stöd i barnkonventionen rätt att få individanpassad undervisning och uppmuntran att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. Detta kan gälla till exempel ett barn med autism som har en specialbegåvning.

Ett krav på att elever som utvecklas snabbt ska ha rätt till stimulans och utmaningar i skolarbetet säkerställer dessa elevers rätt till utveckling. Detta får inte, som vi nämnt tidigare, stå i motsatsförhållande till de barn som är i behov av särskilt stöd.

KANONBRA!!!!!


Ett barn berättar

om hur det känns att inte få några utmaningar i lärandet: ”Det blev sämre än i typ ettan. Någon som inte var lärarutbildad. Jag fick göra samma saker som jag redan kunde. Jag fick inte ens en mattebok. Jag fick inte ens testa. Min svensklärare ger mig alfabetet som jag kunde i ettan.”

*smile*


3.2 Särskilt stöd
Barnombudsmannen avstyrker begränsningen i lagförslagets 3 kap. 7 § som innebär att eleven endast ska ges stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som ”minst” ska uppnås.

Detta menar vi är att sätta ambitionsnivån endast till betyget Godkänt och begränsar möjligheterna för eleverna att utvecklas maximalt. Bestämmelsen stämmer inte överens med den inledande bestämmelsen i 1 kap. 1 § som reglerar att barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

BRAAA!!!!!


Barnombudsmannen anser att det är av största vikt att ta tillvara barnets synpunkter vid utarbetandet, uppföljningen och utvärderingen av åtgärdsprogrammet.

I förslaget till lagtext anges att ”Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas”. Barnombudsmannen anser att det är en alltför vag formulering. Lagtexten bör omformuleras till exempelvis ”Elevens och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta och påverka innehållet i programmet och uppföljningen av det”.

 

Alldeles lysande anser jag, det hindrar ju direkt skolor som av någon anledning fått uppfattningen om att dom utformar och sen ska förälder o elev skriva på vad som helst.


3.5.2 Information om grunderna för betygssättningen
Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att en bestämmelse ska införas i den nya skollagen om att eleven ska få information om grunderna för betygssättningen. Vi anser liksom beredningen att elevens rätt till information om på vilka grunder betyg sätts behöver stärkas.


5.3 Disciplinära åtgärder
Barnombudsmannen avstyrker förslaget om kvarsittning. Vi menar att kvarsittning inte handlar om att skapa studiero för andra elever utan att det enbart måste ses som en bestraffning för den enskilde individen. Barnombudsmannen anser inte att det främjar lusten att lära att ge en elev kvarsittning utan att eleven då förknippar skolans lokaler med något negativt.

Det kan också finnas tillfällen då barnet har svårt att utebli från andra åtaganden med familjen eller fritidsaktiviteter. Enligt artikel 16 i barnkonventionen har alla barn rätt till ett privat- och familjeliv

 

Vi får vara glada för att det åtminstone finns någon i landet som förstår att bestraffning inte leder någon vart. Jag hoppas regeringen lyssnar.


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att möjligheten att stänga av en elev inskränks till två tillfällen per kalenderhalvår, men avstyrker förslaget att varje avstängning kan pågå så länge som en vecka.

Detta strider mot barnets rätt till utbildning enligt artikel 28 i barnkonventionen och den skolplikt vi har i Sverige. Det är inte tillräckligt att eleven erbjuds kompensation för den undervisning hon eller han går miste om till följd av avstängningen.

 

Det mest spännande är hur man utformar lagar som direkt strider mot andra lagar ;)


9.7 Mottagande och placering vid skolenhet med offentlig huvudman


Barnombudsmannen avstyrker förslaget. Vi anser att det är oacceptabelt att en skolenhet kan hävda betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för att neka att ta emot en elev eller för att flytta en elev till en annan skolenhet.

Det kan inte anses förenligt med icke-diskrimineringsprincipen i artikel 2 i barnkonventionen att exempelvis barn med funktionsnedsättning inte ska kunna gå i den skola som eleven och hans eller hennes vårdnadshavare önskar.

 

Jag håller med till 280%. För sjutton, borde inte BO få skriva skollagen själv?


10.6 Rätt för vårdnadshavare att välja skolform


Barnombudsmannen tillstyrker förslaget att den så kallade försöksverksamheten med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång görs permanent och skrivs in i skollagen.
Förslaget innebär att om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnets tas emot i särskolan, ska barnet fullgöra skolplikten enligt vad som gäller för barn i allmänhet enligt skollagen. Barn ska dock utan vårdnadshavarens medgivande kunna placeras i grundsärskolan om det med hänsyn till barnets bästa finns synnerliga skäl för detta. Barnombudsmannen anser att det är viktigt att exemplifiera vad som kan anses vara synnerliga skäl.

Barnombudsmannen anser också att även barnet ska ges möjlighet att uttrycka sin åsikt beträffande valet av skolform.

 

Jag är tyvärr orolig för att inskrivningar i särskolan kommer att öka i.o.m detta lagförslag. Ni kan ju tänka er hur skola/kommun i än större utsträckning kommer hävda att dom vet vad som är bäst för ditt barn. Fyy jag ryser, denna förändring gör det svårare för föräldrar och elever.


27.2 Anmälningsplikt för personal m.m.


Barnombudsmannen tillstyrker Skollagsberedningens förslag att lärare och annan personal i skolan ska ha anmälningsskyldighet till förskolechef eller rektor i de fall de får veta att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling.

Barnombudsmannen tillstyrker också förslaget att en förskolechef respektive rektor i sin tur ska ha anmälningsskyldighet till huvudmannen som har ansvar för att utreda anmälan och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Barnombudsmannen anser att det av lagtexten bör framgå att anmälan såväl från lärare och annan personal samt anmälan från förskolechef eller rektor bör ske omgående.

Vi är positiva till att det föreslås att det ska framgå av lagstiftningen att huvudmannen skyndsamt ska utreda en anmälan. Det är oerhört viktigt att barn som är utsatta för kränkande behandling i skolan kan få hjälp och stöd omgående och att ett förebyggande arbete påbörjas för att förhindra ytterligare kränkningar.

 

BRA, med tydliga och konkret lagtexter. SKA ha anmälningsskyldighet står det. BRA, men torde vara en självklarhet med eller utan lag. Vi pratar väl barns rätt till en trygg skola???


 

Nu blev jag hemskt trött. Det kostar på att lusläsa lagar och paragrafer. Men vad hade hänt med mitt barn om jag inte tagit mig den tiden??

Natti natti

 


Alla dunderkommentarer
dampmamma har skrivit detta:

Men vad skönt för oss andra att slippa läsa allt med en gång, när du gjort grovjobbet och plockat ut det viktigta!!! Tack!Det låter som om det skulle innebära många tuffa förändringar för skolorna i den här kommunen.

Tycker synd om dem ;-)

Eller kanske inte.En tydligare skollag är iaf nödvändigt, så man minskar det fria "tolkningsutrymmet" vissa rektorer använder sig av så flitigt.Kram

2009-10-29 @ 09:14:08
Klantmamma har skrivit detta:

Ja då det inte verkar som det finns formella krav i vissa kommuner då man utser rektorer till deras "chefsposter" så bör man för deras skull utesluta så mycket tolkningsmöjligheter det går så det inte blir så jobbigt under deras arbetsdag. Man måste ju förstå att de är hårt ansatta från alla håll då de har... öh....men de kanske nääää de gör inte det heller för det gör lärarna.....MEn de kanske .....NEJ det gör skolsköterskorna...ÄH jag kommer inte på några arbetsuppgifter rektorer gör. Faktiskt. Men just för att många av dem inte behöver använda sina hjärnor under arbetsveckorna, så mycket så tror jag man måste tydliggöra skollagen för att undvika tolkningsutrymme. Kanske man kan tänka sig pictogrambilder vid sidan av texten för att göra det lite enklare eller vad tror ni? Skulle livet vara lättare för rektorer då när mammor med barn med funktionshinder kommer och ställer de lagenliga krav de kan ställa på sina barns skolgång?

2009-10-29 @ 22:07:15
Annelie har skrivit detta:

Det där var ta mig tusan det bästa jag läst hittills. Nu gäller det att ringa BO och anmälan sonens skola.Tackar allra ödmjukast för att du tagit dig tid till detta.. :-)


Här skriver du din goa kommentar ;)

Ditt vackraste namn ;)
Jag ser dig ;)

Din hemliga adress ;)

Din hemadress? ;)

Din dunderkommentar skriver du här ;)

Trackback
Dagens namn:

Bloggens startsida

Sök i bloggen